Za účelem provozování e-shopu VAPEROLL ® zpracovává provozovatel e-shopu, společnost TOBACCO RETAIL CZ s.r.o., se sídlem Jugoslávská 16/8, 120 00 Praha 2, IČO: 08225583, DIČ: CZ08225583, osobní údaje uživatelů a zákazníků tohoto e-shopu. Níže naleznete kompletní informace ke zpracovávání osobních údajů.

Správce a zpracovatel osobních údajů

Správcem osobních údajů je: TOBACCO RETAIL CZ s.r.o., se sídlem Jugoslávská 16/8, 120 00 Praha 2.

Zpracovatelem osobních údajů je: TOBACCO RETAIL CZ s.r.o., se sídlem Jugoslávská 16/8, 120 00 Praha 2.

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

Zpracování osobních údajů

Zpracovnání osobních údajů probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „ nařízení GDPR “), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 a dále v souladu s dalšími právními předpisy souvisejícími s ochranou osobních údajů.

Zaškrtnutím souhlasu při odeslání objednávky nebo při registraci do zákaznické sekce e-shopu souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním vašich osobních údajů poskytnutých provozovateli e-shopu, který je zároveň jejich správcem.

Jaké údaje budou zpracovány

 • jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
 • bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
 • dodací adresa,
 • datum narození,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • číslo bankovního účtu,
 • IP adresa,

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje, kterými jsou:

 • jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
 • bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
 • dodací adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • číslo bankovního účtu,
 • IP adresa,

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

 • pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou dopravci, platební instituce, účetní společnosti a další třetí osoby, které pro provozovatele tohoto e-shopu zajišťují distribuci a skladování zboží, aby je tyto třetí osoby užily k následujícím účelům:
  • evidence objednávek a jejich fakturace
  • platba objednaného zboží
  • vyskladnění objednaného zboží
  • dodání objednaného zboží;
 • pro činnosti a evidenci osobních údajů v oprávněném zájmu provozovatele e-shopu;
 • pro činnosti a evidenci osobních údajů vyplývajících ze zákonné a smluvní povinnosti mezi uživatelem a provozovatelem e-shopu;
 • a s předchozím souhlasem uživatele dále také pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje do doby odvolání souhlasu uživatele e-shopu. Pokud je uživatel registrován do zákaznického systému tohoto e-shopu (dále také jako "registrovaný uživatel"), zpracovává správce osobní údaje poskytnuté registrovaným uživatelem po dobu jeho platné registrace do zákaznického systému. 

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány

 • strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů
 • a v písemné podobě.

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uživatel potvrzuje, že si je vědom následujících práv a povinností.

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese odesláním e-mailu na adresu obchod@tobaccoretail.cz.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

 • strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů
 • a v písemné podobě.

Závěrečná prohlášení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.