Vybrať kategóriu

Za účelom prevádzkovania e-shopu VAPEROLL® spracováva prevádzkovateľ e-shopu, spoločnosť TOBACCO RETAIL CZ s.r.o., so sídlom Juhoslovanská 16/8, 120 00 Praha 2, IČO: 08225583, DIČ: CZ0822558, Nižšie nájdete kompletné informácie na spracovávanie osobných údajov.

Správca a spracovateľ osobných údajov

Správcom osobných údajov je: TOBACCO RETAIL CZ s.r.o., so sídlom Juhoslovanská 16/8, 120 00 Praha 2.

Spracovateľom osobných údajov je: TOBACCO RETAIL CZ s.r.o., so sídlom Juhoslovanská 16/8, 120 00 Praha 2.

Osobné údaje je oprávnený tiež spracovávať ktorýkoľvek zamestnanec správcu.

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR “ ), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 25. 5. 2018 a ďalej v súlade s ďalšími právnymi predpismi súvisiacimi s ochranou osobných údajov.

Zaškrtnutím súhlasu pri odoslaní objednávky alebo pri registrácii do zákazníckej sekcie e-shopu súhlasíte so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním vašich osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi e-shopu, ktorý je zároveň ich správcom.

Aké údaje budú spracované

 • meno a priezvisko, prípadne obchodná firma,
 • bydlisko (ulica, č. p./č. o, mesto, PSČ, štát) alebo sídlo,
 • dodacia adresa,
 • dátum narodenia,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • číslo bankového účtu,
 • IP adresa,


Na aké účely budú osobné údaje spracované a uchované

Osobné údaje, ktorými sú:

 • meno a priezvisko, prípadne obchodná firma,
 • bydlisko (ulica, č. p./č. o, mesto, PSČ, štát) alebo sídlo,
 • dodacia adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • číslo bankového účtu,
 • IP adresa,

bude správca zhromažďovať, uchovávať a spracovávať na nasledujúce účely:

 • pre poskytnutie tretím osobám, ktorými sú dopravcovia, platobné inštitúcie, účtovné spoločnosti a ďalšie tretie osoby, ktoré pre prevádzkovateľov tohto e-shopu zaisťujú distribúciu a skladovanie tovaru, aby ich tieto tretie osoby užili na nasledujúce účely:
  • evidencia objednávok a ich fakturácia
  • platba objednaného tovaru
  • vyskladnenie objednaného tovaru
  • dodanie objednaného tovaru;
 • pre činnosti a evidenciu osobných údajov v oprávnenom záujme prevádzkovateľa e-shopu;
 • pre činnosti a evidenciu osobných údajov vyplývajúcich zo zákonnej a zmluvnej povinnosti medzi užívateľom a prevádzkovateľom e-shopu;
 • a s predchádzajúcim súhlasom užívateľa ďalej tiež pre zasielanie obchodných a marketingových ponúk a oznámení správcu.


Doba, počas ktorej budú osobné údaje uchované

Správca bude uchovávať osobné údaje po dobu nevyhnutne potrebnú, najdlhšie bude správca uchovávať osobné údaje do doby odvolania súhlasu užívateľa e-shopu. Pokiaľ je užívateľ registrovaný do zákazníckeho systému tohto e-shopu (ďalej tiež ako "registrovaný užívateľ"), spracováva správca osobné údaje poskytnuté registrovaným užívateľom počas jeho platnej registrácie do zákazníckeho systému.

Akým spôsobom budú osobné údaje spracované a uchované?

Osobné údaje budú spracované

 • strojovo (automatizovane) prostredníctvom počítačov a počítačových programov
 • a v písomnej podobe.


Práva dotknutej osoby, informácie a prístup k osobným údajom

Súhlasom so spracovaním osobných údajov užívateľ potvrdzuje, že si je vedomý nasledujúcich práv a povinností.

Ako subjekt údajov mám právo na prístup k mojim osobným údajom, mám právo na ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania. Mám právo požadovať informáciu, aké osobné údaje sú spracovávané a mám právo požadovať vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov.

Ďalej mám právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov (tj právo získať osobné údaje, ktoré sa ma týkajú, ktoré som poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, bližšie viď čl. 20 nariadenia GDPR ).

Mám právo súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak je spracovanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia GDPR. To znamená, že také právo nemám najmä vtedy, ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje.

Ako subjekt údajov som informovaný o tom, že súhlas s poskytnutím údajov môžem odvolať vyplnením formulára na internetových stránkach na adrese odoslaním e-mailu na adresu obchod@tobaccoretail.sk.

Ako subjekt údajov mám právo požiadať o informáciu o spracovaní mojich osobných údajov, pričom túto informáciu je správca povinný mi bez zbytočného odkladu odovzdať. Obsah informácie je daný ustanovením článku 15 nariadenia GDPR. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Ako subjekt údajov mám v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov právo obrátiť sa na správcu alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Správca vyhlasuje, že pri spracovaní nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedenému v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia GDPR.

Správca vyhlasuje, že osobné údaje nie sú spracovávané na účely vedeckého či historického výskumu.

Správca prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať:

 • strojovo (automatizovane) prostredníctvom počítačov a počítačových programov
 • a v písomnej podobe.


Záverečné vyhlásenia

Ako subjekt údajov vyhlasujem, že som si vedomý(á) svojich práv podľa kapitoly III nariadenia GDRP.

Vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Správca vyhlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu a spracovávať ich bude iba v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.

Tento súhlas je slobodný a vedomý prejav vôle subjektu údajov, ktorého obsahom je povolenie subjektu údajov so spracovaním osobných údajov.